«Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2019 рік» містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища області у 2019 році порівняно з попередніми роками. Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами господарювання, а також за містами обласного значення та районами. Окремі показники подаються у ретроспективі.

Крім того, збірник містить окремий розділ, у якому порівнюються основні показники соціально-економічного розвитку регіонів України.

Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2019 рік  є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

Видання може зацікавити широке коло користувачів, які  потребують виваженої, науково-обґрунтованої інформації щодо процесів, які відбуваються в економічній та соціальній сферах регіону.

 

  Ціна друкованого видання – 210,00 грн

   Ціна електронної версії – 180,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Збірник «Статистичний щорічник Івано-Франківськ 2019» містить широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище міста Івано-Франківська у 2019 році в порівнянні з попередніми роками.

В окремі розділи виділена інформація щодо порівняння соціального та економічного потенціалу міст обласного значення та районів Івано-Франківської області, обласних центрів України.

Збірник буде корисним джерелом інформації для працівників державних установ, викладачів, студентів, науковців, бізнесменів, підприємців, фінансистів, усіх, хто вивчає і цікавиться питаннями соціально-економічного розвитку міста Івано-Франківська.

 

Ціна друкованого видання – 165,00 грн

Ціна електронної версії  – 140,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 Статистичний збірник «Івано-Франківщина–2019» містить широкий спектр статистичних показників про соціально-економічне становище області у 2019 році    порівняно з попередніми роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні  економічні характеристики; населення; ринок праці; доходи населення; освіта; культура та туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє середовище; ціни; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; діяльність підприємств; промисловість; сільське господарство; лісове господарство; капітальні інвестиції та будівництво; транспорт; зовнішньоеконо­мічна діяльність; внутрішня торгівля.

До розділів надано короткі методологічні пояснення.

 Збірник буде корисним для всіх, хто вивчає і цікавиться процесами, що відбуваються в економічній та соціальній сферах регіону.

 

Ціна друкованого видання – 97,00 грн

Ціна електронної версії  – 70,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Збірник  містить офіційну статистичну  інформацію, сформовану за  розділами: географічна та економічна характеристика; населення та міграція; зайнятість і доходи населення; житлові умови населення; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє природне середовище; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; енергетика; промисловість; сільське господарство, мисливство, лісове господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; сільські населені пункти. До всіх розділів подаються короткі методологічні пояснення.

В окремий розділ виділено основні показники соціально-економічного становища району серед міст обласного значення та районів області.

Представлені у таблицях статистичні дані надають можливість для здійснення аналізу соціально-економічних та демографічних процесів у районі.

Видання буде корисним джерелом інформації для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, викладачів, студентів, науковців, інвесторів, підприємців, фінансистів, усіх, хто цікавиться та вивчає питання соціально-економічного розвитку  міст та районів області.

 

Ціна друкованого видання – 100,00 грн

Ціна електронної версії  – 143,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств щодо життєвого рівня населення області, його характеристики за структурою доходів та витрат, самооцінки ними рівня своєї матеріальної забезпеченості, дані про споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг за 2019 рік у порівнянні з попередніми роками.

Розрахований на фахівців органів влади, профспілок, наукових установ та організацій, студентів та здобувачів наукового ступеню, а також практиків, які займаються дослідженням рівня матеріального добробуту різних соціальних груп населення.

 

Ціна друкованого видання – 180,00 грн

Ціна електронної версії –  160,00 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить підсумки опитування членів домогосподарств щодо самооцінки стану здоров’я, наявності хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям, впливу захворювань на повсякденну працездатність та життєву активність. Наведена інформація щодо рівнів доступності медичної допомоги, можливості придбання ліків і медичного приладдя, а також показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому, дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння серед населення у віці 12 років і старшому.

Показники по області подано в динаміці, починаючи з 2010 року, за регіонами України та економічними районами – за 2019 рік. Наведено  співставлення показників щодо самооцінки населенням стану здоровя з країнами Європейського Союзу.

Видання містить короткий статистичний огляд даних, стислі методологічні пояснення, визначення основних понять та термінів. Збірник ілюстрований графіками та  діаграмами.

 

Ціна друкованого видання – 130,00 грн

Ціна електронної версії –  108,00 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Вміщена інформація, яка характеризує житловий фонд області, забезпеченість населення житлом, обладнання його різними видами благоустрою, умови проживання населення, житлове будівництво в області. Інформація наведена у динаміці за 1995–2018 роки.

Статистичні показники наведено по області, в розрізі міст обласного значення та районів, окремі – за регіонами України.

Розрахований на широке коло користувачів.

 

 

 

Ціна друкованого видання –  145,42 грн

Ціна електронної версії – 125,06 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить статистичну інформацію щодо чисельності, розміщення та структури населення; формування приросту міського і сільського населення; природного та міграційного руху населення у 1995–2018рр. Окремі показники наведено за регіонами України.

 

 

 

 

 

 Ціна друкованого видання – 178,81 грн

 Ціна електронної версії – 154,13 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

У статистичному збірнику наведено дані щодо розрахунків (оцінок) чисельності та статево-вікового складу постійного населення в області, містах обласного значення та районах, міжрегіональні порівняння цих показників на 1 січня 2020 року у порівнянні з попередніми роками. Видання містить дані щодо структури населення за окремими віковими групами за статтю та типом поселень, демографічного навантаження на населення у віці 16–59 років, середнього і медіанного віку населення. Розрахунки (оцінки) чисельності постійного населення здійснено на основі наявних адміністративних даних державної реєстрації народження та смерті та зміни реєстрації місця проживання. В окремий розділ виділено соціально-демографічні показники домогосподарств області за результатами опитування домогосподарств, які приймали участь в обстеженні умов їхнього життя у 2019 році.

Подано короткий статистичний огляд та наведено методологічні пояснення щодо формування та визначення основних демографічних показників.

 

 Ціна друкованого видання – 190,00 грн

 Ціна електронної версії – 160,00 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо рівня освіти населення області, мережі закладів вищої освіти, кількості студентів у них, прийому та випуску фахівців, викладацького складу, підготовки наукових кадрів у 2000–2019рр.

У виданні наведено співставлення освітніх рівнів за Міжнародною стандартною класифікацією освіти перегляду 2011 року (МСКО 2011) з національними освітніми програмами, здійснено ретроспективний перерахунок розподілу кількості учнів, слухачів та студентів закладів освіти України та індексів гендерного паритету відповідно до МСКО 2011, показники обстеження умов життя домогосподарств та переписів населення.

Інформацію подано в цілому по області, за містами обласного значення та районами, окремі показники – за регіонами України.

       Ціна друкованого видання – 145,00 грн

       Ціна електронної версії – 121,00 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить широкий спектр статистичних показників щодо становища  молоді  області, зокрема, інформацію демографічної статистики, кількості народжених, шлюбів та розлучень, статистики освіти щодо кількості осіб, які навчалися у закладах освіти та підготовки наукових кадрів, зайнятості молоді, злочинних проявів серед молоді.

Статистичні показники наведено в цілому по області, в розрізі районів та міст обласного значення у динаміці за 1995–2018 роки. В окремий розділ виділено основні показники за регіонами України.

 

 

 

     Ціна друкованого видання – 123,39 грн

     Ціна електронної версії – 108,33 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Наведено інформацію за підсумками обстеження робочої сили щодо основних показників робочої сили, зайнятості та безробіття населення області (за методологією Міжнародної організації праці) віком 15 років і старше у 2019 році.

Окремі розділи  містять показники щодо попиту та пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці, які базуються на адміністративних даних державної служби зайнятості. Для можливого співставлення наведено основні показники робочої сили за регіонами України за 2010, 2015, 2017–2019 роки, а також порівняння показників зайнятості та безробіття з країнами Європейського Союзу

Видання містить короткий статистичний огляд, методологічні пояснення наведених показників, визначення основних понять та термінів, ілюстроване діаграмами та графіками.

 

     Ціна друкованого видання – 200,00 грн

     Ціна електронної версії – 165,00 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо зайнятості населення, мобільності робочої сили на ринку праці, кількості працівників та розміру заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості, ефективності використання робочого часу, умов праці та стану укладення колективних договорів.

Інформацію подано за видами економічної діяльності та у промисловості, по області, у розрізі міст обласного значення та районів, а також за статтю та окремими соціальними групами за 2010–2019 рр., окремі показники – з 1980р.

В окремий розділ виділено основні показники за регіонами України.

 

 

    Ціна друкованого видання – 255,00 грн  

    Ціна електронної версії – 227,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

                                                                                                                                    

Містить систему показників-індикаторів, що характеризують рівень життя населення області та окремих його верств у 2019р.  у порівнянні з попередніми роками. Подано основні показники щодо економічної діяльності області, дані демографічної статистики, статистики освіти, зайнятості та матеріальної забезпеченості населення, рівня та структури особистого споживання,  інформацію щодо житлових умов населення.

Інформацію наведено в цілому по області, за містами  обласного значення та районами, окремі показники – за регіонами України.

 

 

Ціна друкованого видання200,00 грн

Ціна електронної версії  – 177,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  структуровану систему показників, які є інформаційним джерелом для забезпечення моніторингу з питань становища жінок і чоловіків в області. У ґендерному аспекті подано дані щодо чисельності населення, розподілу за статтю, освіти, розподілу населення за економічною активністю, середньомісячної заробітної плати працівників, соціально-демографічних характеристик домогосподарств області.

Інформацію наведено за 2000–2019рр. в цілому по області, за містами обласного значення та районами.

В окремий розділ виділено показники ґендерної статистики за регіонами України.

 

Ціна друкованого видання250,00 грн

Ціна електронної версії  – 214,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані щодо основних показників діяльності підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля, та підприємств, які до 2016 року включно здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, а також підприємств  (юридичних осіб), основним видом діяльності яких у 2017–2019 роках була роздрібна торгівля. Показники подано у цілому по області, за містами обласного  значення та районами,  окремі – за  регіонами  України.

 

 

Ціна друкованого видання – 164,00 грн

            Ціна електронної версії  – 133,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані, що характеризують стан та тенденції розвитку  суб’єктів господарювання  у  2019р.  порівняно  з  попередніми  роками. Висвітлено показники щодо кількості суб’єктів, зайнятості, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання, а також оплати праці та фінансового стану підприємств.

Інформація наведена щодо результатів діяльності підприємств-суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності, за містами обласного значення та районами, а також з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства. Окремі показники наведено  за  регіонами  України.

 

 

Ціна друкованого видання –307,00 грн

                Ціна електронної версії  – 253,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить статистичні показники, що характеризують стан та тенденції розвитку суб’єктів малого підприємництва у 2019р. порівняно  з попередніми роками. Висвітлено дані щодо кількості суб’єктів, зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва, а також оплати праці і фінансового стану малих підприємств. Виокремлено дані по мікропідприємствах.

Інформацію щодо діяльності малих підприємств та фізичних осіб-підприємців наведено за видами економічної діяльності, за містами обласного значення та районами. Окремі показники наведено за регіонами України.

 

 

Ціна друкованого видання – 266,00 грн

                Ціна електронної версії  – 217,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  інформацію  щодо інвестиційної  та будівельної діяльності  підприємств  та  організацій  області.  у  2019р. порівняно з попередніми роками. Зокрема, наведено дані щодо обсягів капітальних інвестицій за  напрямами та джерелами фінансування, індексів капітальних інвестицій, основних показників діяльності будівельних підприємств, прийняття в експлуатацію житлових та нежитлових  будівель.

Інформацію подано за 2015, 2017–2019рр., окремі показники – за 1995, 2000, 2005, 2010рр., в цілому по області, за містами обласного значення та районами, за видами економічної, промислової діяльності, за регіонами України.

 

     Ціна друкованого видання 240,00 грн

     Ціна електронної версії  – 208,00 грн

  

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію, яка характеризує техногенне навантаження на навколишнє  природне середовище області, зокрема, щодо надходження  забруднюючих  речовин в атмосферне повітря, скидання зворотних вод у водні об’єкти, утворення та поводження з відходами, використання водних,  земельних ресурсів; надано основні географічні, кліматичні та екологічні характеристики області; висвітлено інформацію щодо інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища, джерел їхнього фінансування, використання природних ресурсів, ведення лісового господарства, наявності мисливських тварин.

Інформація наведена за 2019р. порівняно з попередніми роками по області, за видами економічної діяльності, за містами обласного значення та районами, окремі показники – за регіонами  України.

 

   Ціна друкованого видання – 274,00 грн

   Ціна електронної версії  – 238,00 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить статистичні дані, що характеризують промислове виробництво в області. Зокрема, наведено дані щодо випуску найважливіших видів продукції промисловості, індексів промислової продукції, розвитку підприємництва, інноваційну діяльність.

Подано інформацію в цілому щодо промисловості області, за видами промислової діяльності, у розрізі міст обласного значення та районів у 2000, 2005–2019рр., за регіонами України – у 2010–2019рр.

 

 

 

   Ціна друкованого видання –232,00 грн

   Ціна електронної версії  – 202,00  грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані  розрахунків обсягів  продукції  сільського  господарства  у  постійних цінах 2016р.

Інформацію по області подано з 2010р.; у розрізі районів та міст обласного значення по підприємствах за 2017–2019 роки, за регіонами України – за 2018–2019 роки.

У збірнику подано показники, що характеризують обсяги продукції сільського господарства за основними категоріями виробників сільськогосподарської продукції, видами економічної діяльності аграрного сектору, а також у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь  та  на одну  особу  населення.

 

 

   Ціна друкованого видання – 165,00 грн

   Ціна електронної версії  – 148,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить основні показники, що характеризують соціально-економічний  стан сільського господарства області. Наведено інформацію, що характеризує ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, реалізацію  та споживання сільськогосподарської продукції, чисельність працюючих, основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств, тощо.

Інформацію по області та за містами обласного значення та районами подано за 2005, 2010, 2015, 2017–2019рр., окремі показники – за 1990р., 1995р., 2000р., дані за  регіонами України  наведено за 2019р.

 

   Ціна друкованого видання – 273,00 грн

   Ціна електронної версії  – 240,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  дані щодо кількості сільськогосподарських тварин в цілому по області, за  категоріями господарств, в розрізі районів та міст обласного значення – у підприємствах станом на 1 січня 2020рр. у порівнянні з попередніми роками.

 

 

                              

             Ціна друкованого видання – 130,00 грн

               Ціна електронної версії – 108,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить статистичні матеріали, що характеризують транспортний комплекс і сферу зв’язку області в динаміці за 1995–2018рр. Наведено основні  показники  роботи  і  використання  залізничного,  автомобільного,  авіаційного,  тролейбусного  транспорту  та  всіх  видів зв’язку, наявність  шляхів сполучення.  Інформацію  подано  в  цілому  по області, за містами обласного значення  і  районами, окремі дані – за регіонами України.

 

 

 

         Ціна друкованого видання – 136,59 грн

           Ціна електронної версії – 110,51 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить широкий спектр показників, які характеризують зовнішньоекономічну діяльність області у 2019 році в порівнянні з попередніми роками. Статистичні показники висвітлено за  країнами  світу, структурою, містами обласного значення та районами області. Виділено інформацію щодо операцій з давальницькою сировиною та обсягів продукції, що виготовлена з давальницької сировини. Окремі показники подано за регіонами України та проаналізовано стан області у зовнішньоекономічній діяльності  серед  сусідніх  областей.

 

      

        

            Ціна друкованого видання –  198,00 грн

Ціна електронної версії – 165,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо обсягів  зовнішньої  торгівлі  товарами  та  послугами  у  2010, 2015–2019 роках.  Статистичні  показники подано за  країнами світу, товарною структурою, видами послуг, містами обласного значення та районами області. Також відображено показники, які характеризують операції з давальницькою сировиною та продукцією, що виготовлена з давальницької сировини. Вміщено інформацію щодо іноземних  інвестицій в цілому та за країнами.

 

 

   

Ціна друкованого видання –  164,00 грн

Ціна електронної версії – 133,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо стану залучення  прямих  інвестицій  в  економіку  області  за  країнами  світу, видами  економічної  діяльності на початок 1996, 2001, 2006, 2011, 2016–2019 років та  на  кінець 2019 року.  Статистичні показники наведено  за  містами обласного значення та районами, а також за  основними  країнами-інвесторами  у  розрізі  видів  економічної  діяльності.

 

 

 

     Ціна друкованого видання 175,00 грн

     Ціна електронної версії  – 149,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить статистичні показники, що характеризують науковий потенціал, результати роботи наукових організацій, стан інноваційної діяльності підприємств області.

Інформація наведена в цілому по області, в розрізі районів і міст обласного значення, галузей наук, секторів діяльності, видів економічної діяльності.

Окремі показники наведено за регіонами України.

 

 

Ціна друкованого видання – 195,00 грн

Ціна електронної версії – 172,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Вміщує  остаточні результати розрахунків  показників  валового  регіонального  продукту,  доходів  та  витрат  населення  за  2005,  2010–2018 роки.

Починаючи  з  даних  за  2014  рік,  розрахунки  здійснено  відповідно до “Методологічних  положень  оновленої  версії  системи  національних  рахунків  2008  року” (наказ  Державної  служби  статистики України  від  17.12.2013 № 398).

У збірнику вміщено інформацію щодо обсягів валового регіонального продукту, випуску товарів і послуг та валової доданої вартості за видами економічної діяльності, їх структури та  динаміки. Наведено  дані  щодо  обсягів  та структури  доходів та  витрат  населення, наявного  доходу,  який  може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, реального наявного доходу, визначеного з урахуванням  цінового  фактору,  кінцевих  споживчих  витрат,  валового  нагромадження  основного  капіталу  домашніх  господарств.

Видання  містить  методологічні пояснення  щодо  складу  та  формування  статистичних  показників.

 

 Ціна  друкованого  видання – 200,00 грн

 Ціна електронної версії  – 170,00 грн     

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Статистичний збірник містить статистичні показники, які характеризують цінові процеси на споживчому ринку області у 2013–2020 роках.

 У збірнику наведено інформацію щодо індексів споживчих цін на товари та послуги, середніх споживчих цін на основні продукти харчування, які мають значну частку в споживчих грошових витратах домогосподарств. Основні показники подано по області, Україні та за регіонами. Міститься також інформація щодо індексів споживчих цін за окремими країнами світу. Збірник ілюстрований графіками та діаграмами, містить методологічні пояснення.

 

Ціна друкованого видання – 179,00 грн

Ціна електронної версії – 156,00 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 15/04/2021