Статистичний  щорічник  Івано-Франківської  області  за  2016 рік  є найбільшим комплексним статистичним виданням, яке вміщує широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище області у 2016 році  в порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, населення, грошово-кредитної та соціальної сфери.

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними  формами,  містами  обласного  значення  та  районами.  Крім  того,  збірник  містить окремий  розділ,  у  якому  порівнюються  основні  показники  соціально-економічного  розвитку  регіонів  України.

 Видання може зацікавити широке коло користувачів, які  потребують виваженої, науково-обґрунтованої інформації щодо процесів, які відбуваються в економічній та соціальній сферах регіону.

 

 

  Ціна друкованого видання – 172,05 грн

   Ціна електронної версії – 146,25 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Головне управління статистики в Івано-Франківській області презентує комплексне статистичне видання «Статистичний щорічник  Івано-Франківськ  2016». Видання містить  широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище міста Івано-Франківська у 2016 році в порівнянні з попередніми  роками.

В окремі розділи виділено основні показники соціально-економічного становища міста Івано-Франківська серед міст обласного значення і районів області, обласних  центрів України.

Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2016 рік є попередніми та можуть бути уточнені в наступних виданнях. Деякі  показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше  опублікованих.

Збірник буде корисним джерелом інформації для працівників державних установ, викладачів, студентів, науковців, бізнесменів, підприємців, фінансистів, усіх, хто вивчає і цікавиться питаннями соціально-економічного розвитку міста Івано-Франківська.

 

 

Ціна друкованого видання – 122,50 грн

Ціна електронної версії  – 107,15 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 Статистичний довідник «Івано-Франківщина-201 Містить широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище області у 2016р.  у порівнянні з попередніми роками.

Статистичні показники наведено за видами економічної  діяльності, видами продукції, організаційними формами, а також  за містами  обласного  значення та районами. В  окремий  розділ  виділено  міжрегіональні  порівняння.

Надано короткі методологічні пояснення.

 

Ціна друкованого видання – 58,51 грн

Ціна електронної версії  – 49,18 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Збірник  містить офіційну статистичну  інформацію, сформовану за  розділами: географічна та економічна характеристика; населення та міграція; зайнятість і доходи населення; житлові умови населення; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє природне середовище; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; енергетика; промисловість; сільське господарство, мисливство та лісове господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; сільські населені пункти. До всіх розділів подаються короткі методологічні пояснення.

В окремий розділ виділено основні показники соціально-економічного становища району серед міст обласного значення та районів області.

Представлені у таблицях статистичні дані надають можливість для здійснення аналізу соціально-економічних та демографічних процесів у районі.

Збірник буде корисним для практичної діяльності працівників державних установ, викладачів, науковців, студентів, інвесторів, фінансистів, підприємців, усіх, хто вивчає і цікавиться питаннями соціально-економічного розвитку міст та районів області.

 

Ціна друкованого видання – 98,72 грн

Ціна електронної версії  – 80,66 грн

 

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Наведено інформацію за  підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств щодо життєвого рівня населення області, його характеристики за структурою ресурсів та витрат, дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства. Крім того, поміщено дані за результатами вибіркового опитування членів домогосподарств щодо самооцінки ними рівня своєї матеріальної забезпеченості та наявності товарів трива­ло­го користування. Для більшої повноти розкриття теми використано дані щодо демогра­фічних характеристик, рівня зайнятості населення, їх доходів та витрат, індексу споживчих цін. 

Основні показники по області подано в динаміці, починаючи з 2010 року, міжрегіональні порівняння – за 2016 рік.

Видання містить короткий статистичний огляд даних, методологічні пояснення наведених показників, визначення основних понять та термінів, ілюстроване діаграмами та графіками.

 

Ціна друкованого видання – 154,82 грн

Ціна електронної версії –  131,91 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Інформація, наведена у виданні, характеризує суб’єктивну оцінку стану здоров’я членів домогосподарств; рівень доступності для них послуг охорони здоров’я, можливість придбання ліків та медичного приладдя; показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому; дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння та ін. Крім того, з метою адаптації до Європейської програми EuroHIS до програми анкетного опитування введено питання щодо наявності хронічних захворювань за видами та причин звернення населення за отриманням медичних послуг.

Показники по області подано в динаміці, починаючи з 2010 року, за регіонами України та економічними районами – за 2016 рік.

 

Ціна друкованого видання – 95,47 грн

Ціна електронної версії –  72,56 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Вміщено дані про кількісний і якісний склад житлового фонду як в цілому по області, так і в розрізі міст обласного значення та районів, у міських поселеннях та сільській місцевості, про забезпеченість населення житлом, житлові квартири та обладнання їх різними видами благоустрою, наявність гуртожитків. Видання також висвітлює дані про інвестиції у житлове будівництво, введення в експлуатацію житла та характеристику житла домогосподарств області. Для порівняння окремі показники наведені за регіонами України.

До кожного розділу збірника надано методологічні пояснення, для зручності в користуванні вміщено предметно-алфавітний покажчик, видання ілюстроване графіками та діаграмами.

Починаючи з 2013 року дані про житловий фонд області наведено за оцінкою Держстатату України.

 

Ціна друкованого видання –  121,68 грн

Ціна електронної версії – 104,11 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані про демографічні процеси, які відбувалися в області у 2016 році та у попередніх роках, зокрема наведено інформацію щодо народжуваності, смертності та міграції населення, шлюбів, розлучень, а також розрахунків (оцінок) чисельності наявного населення. Дані подано в цілому по області, в розрізі міст обласного значення і районів, окремі показники наведено за регіонами України.

Видання ілюстроване діаграмами та графіками, містить короткий статистичний огляд, для зручності в користуванні вміщено предметно-алфавітний покажчик. До кожного розділу наведено методологічні пояснення щодо визначення наведених показників.

 

 

 Ціна друкованого видання – 137,95 грн

 Ціна електронної версії – 118,86 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Наводяться дані про чисельність та статево-віковий склад постійного населення в області, містах обласного значення та районах, міжрегіональні порівняння цих показників на 1 січня 2017 року. Видання містить дані про структуру населення за окремими віковими групами за статтю та типом поселень, демографічне навантаження на населення у віці 15–64 роки, середній і медіанний вік населення. В окремий розділ виділено соціально-демографічні показники домогосподарств області за результатами опитування домогосподарств, які приймали участь в обстеженні умов їхнього життя у 2016 році. Подано короткий статистичний огляд та наведено методологічні пояснення щодо формування та визначення основних демографічних показників.

 

 Ціна друкованого видання – 130,06 грн

 Ціна електронної версії – 109,37 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Збірник містить інформацію щодо освітнього рівня населення області, мережі вищих навчальних закладів, кількості студентів, прийому та випуску фахівців, викладацького складу, роботи аспірантури та докторантури у 2000–2016рр.

Інформацію подано в цілому по області, в розрізі районів та міст обласного значення, наведено порівняння окремих показників за регіонами України.

 

       Ціна друкованого видання – 98,84 грн

       Ціна електронної версії – 83,05 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  дані  про  становище  молоді  області, зокрема, дані демографічної статистики, статистики охорони здоров’я, освіти, зайнятості молоді,  діяльності соціальних служб, злочинних проявів серед молоді. Інформація наведена за 1995, 2000, 2005, 2010, 2014–2016 роки.

        Ряд  статистичних  показників  наведено у розрізі  міст  обласного  значення та районів, окремі    за  регіонами  України. Подано короткий статистичний огляд за усіма розділами видання та короткі методологічні пояснення щодо складу та порядку формування окремих статистичних показників.

.

 

     Ціна друкованого видання – 107,45 грн

     Ціна електронної версії – 75,73 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Наведено інформацію за підсумками вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності щодо основних показників економічної активності, зайнятості та безробіття населення області (за методологією Міжнародної організації праці) віком 15–70 років у 2016 році.

Окремі розділи  містять показники щодо попиту та пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці, які базуються на адміністративних даних державної служби зайнятості. Для можливого співставлення наведено порівняння показників зайнятості та безробіття з країнами Європейського Союзу, а також основні показники економічної активності населення за регіонами України за 2010–2016 роки.

Видання містить короткий статистичний огляд, методологічні пояснення наведених показників, визначення основних понять та термінів, ілюстроване діаграмами та графіками.

 

     Ціна друкованого видання – 154,82 грн

     Ціна електронної версії – 131,91 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  інформацію за 2016р. у порівнянні з попередніми роками щодо зайнятості населення, мобільності робочої сили, її попиту та пропозиції на зареєстрованому ринку праці, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), ефективності використання робочого часу, стану укладення колективних договорів.

Інформацію подано за видами економічної та промислової діяльності, по області, в розрізі районів та міст обласного значення, а також за статтю та окремими соціальними групами за 2010–2016рр., окремі показники – з 1980р.

В окремий розділ виділено основні показники за регіонами України.

 

    Ціна друкованого видання – 203,62 грн  

    Ціна електронної версії – 175,15 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

                                                                                                                                    

Статистичний збірник пропонує Вашій увазі основні соціально-економічні показники, дані демографічної статистики, показники зайнятості та доходів населення, інформацію про житлові умови, стан охорони здоровя, освіти, показники пенсійного забезпечення та соціальної напруги по області та в розрізі міст обласного значення та районів. Окремі показники наведені за регіонами України.

Інформація наведена за 2005, 2010, 2014–2016 роки.

 

 

Ціна друкованого видання163,68 грн

Ціна електронної версії  – 132,53 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить комплексну інформацію про стан будівельної діяльності підприємств і організацій області у 2016р. в порівнянні з попередніми роками.  Зокрема, відображено статистичні дані про основні показники діяльності будівельних підприємств, фінансові результати, капітальні та прямі іноземні інвестиції у будівництво. Наводиться інформація про прийняття в експлуатацію житла, нежитлових будівель та інженерних споруд, інших об’єктів соціально-культурної сфери.

Статистичні показники наведено в розрізі районів та міст обласного значення. Подано порівняння окремих показників за регіонами України.

  

Ціна друкованого видання164,16 грн

Ціна електронної версії  – 129,02 грн

 

Презентаційна версія

 

 Замовити видання

 

Містить дані про основні  показники  діяльності підприємств оптової та роздрібної  торгівлі:  обсяги  товарообороту підприємств оптової торгівлі, їх товарну  структуру,  продаж  товарів  вітчизняного  виробництва, обсяги обороту роздрібної торгівлі, товарні  запаси,  а також мережу роздрібної торгівлі підприємств області.

Інформацію наведено у динаміці за 1995–2016 роки. Окремі показники подано за містами обласного значення та районами, видами економічної діяльності (КВЕД). У  збірнику  міститься  короткий  статистичний огляд, надано  методологічні  пояснення.   

         В окремий розділ виділено інформацію за регіонами України, підготовлену на основі статистичних  матеріалів Держстату.

Матеріали  подано у табличному вигляді та  графічному  зображенні.

 

Ціна друкованого видання – 145,60 грн

            Ціна електронної версії  – 122,51 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані, що характеризують стан та тенденції розвитку  субєктів господарювання  у  2016р.  порівняно  з  попередніми  роками.

У виданні висвітлено показники щодо зайнятості, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання, а також оплати праці  та фінансового стану підприємств.

Інформація наведена по підприємствах-суб’єктах господарської діяльності і фізичних особах-підприємцях за видами економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД - 2010) та в розрізі районів і міст обласного значення.

В окремі розділи виділено статистичні дані щодо основних показників діяльності суб'єктів господарювання з урахуванням фізичних осіб-підприємців, а також діяльності підприємств із їх розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства. Окремі показники наведено за регіонами України.

 

Ціна друкованого видання – 207,77 грн

                Ціна електронної версії  – 178,26 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані, що характеризують стан і тенденції розвитку  субєктів малого підприємництва у  2016р.  порівняно  з  попередніми  роками. Висвітлено показники щодо зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва, а також оплати праці і фінансового стану малих підприємств. Виокремлено дані по мікропідприємствах.

Інформацію наведено по малих підприємствах та фізичних особах за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності та в розрізі районів і міст обласного значення.

В окремий розділ виділено дані щодо основних показників діяльності суб’єктів малого підприємництва з урахуванням фізичних осіб-підприємців.

 

 

Ціна друкованого видання – 181,22 грн

                Ціна електронної версії  – 155,76 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  комплексну  інформацію  щодо інвестиційної  діяльності  підприємств  та  організацій  області  у  2016р.  порівняно  з  попередніми  роками. Зокрема, наведені дані  про  обсяги капітальних  інвестицій  за  напрямами  та  джерелами  фінансування,  за  видами  економічної  діяльності, індекси  капітальних  інвестицій,  обсяги  та  індекси  витрат  на  охорону  навколишнього  природного  середовища,    житлове  та  соціально-культурне  будівництво.

Інформацію  подано  в  цілому  по  області,  за  містами  обласного  значення  та  районами,  видами  економічної та   промислової  діяльності. Окремі показники наведено за регіонами  України.

 

 

     Ціна друкованого видання 150,58 грн

     Ціна електронної версії  – 118,99 грн

  

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 Містить інформацію яка характеризує техногенне навантаження на навколишнє  природне середовище Прикарпаття, зокрема, надходження  забруднюючих  речовин в атмосферне повітря, скидання зворотних вод у водні об’єкти, утворення та поводження з відходами, а також використання водних і земельних ресурсів; надано основні географічні, кліматичні та екологічні характеристики області; висвітлено інформацію щодо інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища, джерел їхнього фінансування, платежів за порушення природоохоронного законодавства та зборів за забруднення довкілля, адміністративні правопорушення у сфері охорони природи та використання природних ресурсів. Також наведено інформацію щодо ведення лісового та мисливського господарства, наявності мисливських тварин, заходів по збереженню природного різноманіття флори і фауни.

Інформація наведена за 2016р. та в динаміці з 1995р. по області, за видами економічної діяльності, в розрізі районів та міст обласного значення. Окремі показники подано за регіонами  України.

 

   Ціна друкованого видання – 210,56 грн

   Ціна електронної версії  – 179,80 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить статистичні дані, що характеризують промислове виробництво в області у 2016 році порівняно з попередніми роками. Наведені дані про випуск найважливіших видів продукції промисловості, індекси промислової продукції, розвиток підприємництва, інвестиційну та інноваційну діяльність, чисельність та оплату праці працівників, показники фінансової діяльності. Інформацію подано в цілому по промисловості області, за видами промислової діяльності, за містами обласного значення та районами, регіонами України.  

 

 

   Ціна друкованого видання – 169,85 грн

   Ціна електронної версії  – 141,05 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані розрахунків обсягів валової продукції сільського господарства у   постійних цінах 2010р. в цілому по області та за категоріями господарств, у розрахунку на 100 гектарів сільськогосподарських угідь та на одну особу населення; в розрізі районів та міст обласного значення – у сільськогосподарських підприємствах. Інформацію по області подано з 1990р., в розрізі районів, міст обласного значення та за регіонами України – за 2010р., 2014−2016р.р.

 

   Ціна друкованого видання – 118,19 грн

   Ціна електронної версії  – 99,65 грн

 

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 Містить основні показники, що характеризують економічні та соціальні аспекти стану та розвитку сільського господарства області. В збірнику наведено інформацію, що характеризує ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, реалізацію та споживання сільськогосподарської продукції, чисельність працюючих, основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств, міжрегіональні порівняння тощо. 

Інформацію по області та в розрізі районів та міст обласного значення подано за 2005, 2010, 2014-2016рр., окремі показники – за 1990р., 1995р., 2000р., дані за регіонами України наведено за 2016р.

 

   Ціна друкованого видання – 221,82 грн

   Ціна електронної версії  – 190,23 грн

 

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  дані про кількість сільськогосподарських тварин в цілому по області, за  категоріями господарств, в розрізі районів та міст обласного значення – у сільськогосподарських підприємствах.

Дані по області подано з 1941 року, за регіонами України – станом  на  1 січня  2017 року; за районами та містами обласного значення – на 1 січня 2006 року, 2011 рік, 2015–2017рр.

 

                              

             Ціна друкованого видання – 96,14 грн

               Ціна електронної версії – 79,04 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить статистичні матеріали, що характеризують транспортний комплекс і зв’язок області за 1995–2016 роки. Наведена інформація  щодо  основних показників розвитку, роботи та використання залізничного, автомобільного, авіаційного, тролейбусного транспорту та всіх видів зв’язку,  стан  шляхів  сполучення.

Окремі  статистичні  показники  наведено за містами обласного значення і районами та у міжрегіональному порівнянні.

Матеріали наведені у табличному вигляді та графічному зображенні.

 

 

         Ціна друкованого видання – 104,86 грн

           Ціна електронної версії – 87,62 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить  дані  про  обсяги  зовнішньої  торгівлі  товарами  та  послугами  у 2016 році у порівнянні з попередніми роками.  Статистичні  показники  висвітлено  за  країнами  світу, структурою, містами  обласного  значення та районами області. Вміщено інформацію про іноземні  інвестиції в цілому та за країнами. Наведено порівняння окремих показників за регіонами України  та  серед сусідніх  областей.

Подано короткий статистичний огляд, методологічні пояснення. Збірник проілюстрований графіками, для зручності в користуванні вміщений предметно-алфавітний покажчик.

   

Ціна друкованого видання –  140,98 грн

Ціна електронної версії – 117,40 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить дані щодо обсягів зовнішньої торгівлі товарами та послугами у 2005, 2010–2016 роках. Статистичні показники висвітлено за країнами світу, структурою, містами обласного значення та районами області. Також відображено дані про операції з давальницькою сировиною  та продукцією, виготовленою з неї. Вміщено інформацію про іноземні інвестиції в цілому та за країнами.

Подано короткий статистичний огляд, методологічні пояснення.

Збірник видано та проілюстровано графіками, для зручності в користуванні вміщено предметно-алфавітний покажчик.

   

Ціна друкованого видання –  116,92 грн

Ціна електронної версії – 99,08 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  комплексну інформацію про обсяги прямих інвестицій, які  надійшли  від  нерезидентів  в економіку області   на  1  січня  1996, 2001, 2006, 2011-2016 років та  на  31 грудня 2016 року. Інформація  наведена  за країнами  світу,  видами  економічної  діяльності  підприємств-резидентів  та  в  розрізі  районів  та  міст  обласного  значення. У збірнику  також  подано  інформацію  за  основними  країнами-інвесторами  у  розрізі  видів  економічної  діяльності.

  

 

 

Ціна друкованого видання –  124,53 грн

Ціна електронної версії – 98,55 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить основні показники, що характеризують сучасний стан наукової та інноваційної діяльності в області. Інформація наведена в цілому по області, за містами та районами, видами промислової діяльності, за галузями наук, типами організацій та за секторами діяльності. Наведено порівняння окремих показників за регіонами України.

 

 

 

Ціна друкованого видання – 169,85 грн

Ціна електронної версії – 141,05 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  інформацію  про  основні  макроекономічні  показники  економічної  діяльності  області – валовий  регіональний  продукт,  валову  додану  вартість,  випуск,  проміжне  споживання,  їх  структуру  та  динаміку.  Дані  щодо  обсягів  випуску  та  валової  доданої  вартості  наведені за  видами  економічної  діяльності.  Наведено  дані щодо  обсягів  створеного  у  кожному  регіоні  України  валового  регіонального  продукту  та  валової  доданої  вартості  за  видами  економічної  діяльності.  Вміщено  інформацію  щодо  структури  та  динаміки  валової  доданої  вартості економіки  регіонів.

У  збірнику  наведено  обсяги та структура основних показників доходів та витрат населення, наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, реальний наявний дохід, визначений з урахуванням цінового фактору, кінцеві споживчі витрати, а також валове нагромадження основного капіталу домашніх господарств.

 

     Ціна  друкованого  видання – 151,55 грн

     Ціна електронної версії  – 128,34 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

 

Наведені  статистичні  показники,  які  характеризують  цінові  процеси  на  споживчому  ринку  області  у  2009–2016рр., вміщено  інформацію  щодо  індексів  споживчих  цін  на  товари  та  послуги.  Наведені окремі дані стосовно середніх споживчих цін на основні продукти харчування, які мають значну частку у загальних споживчих витратах домогосподарств. В окремі розділи  виділено  інформацію  про  стан  споживчого  ринку  України  та  регіонів,  сусідніх з Івано-Франківською  областей,  міжнародні  зіставлення,  подається  коротка  аналітична  довідка  щодо  цінової  ситуації  на  споживчому  ринку  області у 2016 році.

 

 

Ціна друкованого видання – 153,79 грн

Ціна електронної версії – 131,66 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 01/12/2017