Статистичний  щорічник  Івано-Франківської  області  за  2018 рік  є найбільшим комплексним статистичним виданням, яке вміщує широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище області у 2018 році  в порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні  показники  регіонів України.

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними  формами, а також  за містами  обласного  значення  та  районами.  Крім того, збірник містить окремий розділ, у якому порівнюються основні показники соціально-економічного розвитку регіонів України.

Видання може зацікавити широке коло користувачів, які  потребують виваженої, науково-обґрунтованої інформації щодо процесів, які відбуваються в економічній та соціальній сферах регіону.

 

 

  Ціна друкованого видання – 199,58 грн

   Ціна електронної версії – 169,65 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Збірник «Статистичний щорічник Івано-Франківськ 2018» містить широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище міста Івано-Франківська у 2018 році в порівнянні з попередніми роками.

В окремі розділи виділена інформація щодо порівняння соціального та економічного потенціалу міст обласного значення та районів Івано-Франківської області, обласних центрів України.

Збірник буде корисним джерелом інформації для працівників державних установ, викладачів, студентів, науковців, бізнесменів, підприємців, фінансистів, усіх, хто вивчає і цікавиться питаннями соціально-економічного розвитку міста Івано-Франківська.

 

Ціна друкованого видання – 155,00 грн

Ціна електронної версії  – 129,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

 Статистичний збірник «Івано-Франківщина–201 містить широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище області  у 2018 році  у порівнянні з попередніми  роками.

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними  формами, а також за  містами обласного значення та районами.  В  окремий  розділ  виділено  міжрегіональні  порівняння.

До розділів надано короткі методологічні пояснення.

 

 

 

 

Ціна друкованого видання – 79,30 грн

Ціна електронної версії  – 67,50 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Збірник містить офіційну статистичну інформацію, сформовану за розділами: географічна та економічна характеристика; населення та міграція; зайнятість і доходи населення; житлові умови населення; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє природне середовище; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; енергетика; промисловість; сільське господарство, мисливство та лісове господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; сільські населені пункти.  До всіх розділів подаються короткі методологічні пояснення.

В окремий розділ виділено інформацію щодо основні основних показників соціально-економічного становища міст обласного значення та районів області.

Представлені у таблицях статистичні дані надають можливість для здійснення аналізу соціально-економічних та демографічних процесів у районі.

Збірник буде корисним джерелом інформації для працівників державних установ, викладачів, студентів, науковців, інвесторів, підприємців, фінансистів, усіх, хто цікавиться та вивчає питання соціально-економічного розвитку міст та районів області.  

 

Ціна друкованого видання – 135,95 грн

Ціна електронної версії  – 113,13 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить підсумки вибіркового обстеження умов життя домогос­подарств щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів, витрат і ресурсів, дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками. Також наведено інформацію за результатами вибіркового опитування членів домогосподарств щодо самооцінки ними рівня своєї матеріальної забезпеченості, доступу до Інтернету та наявності товарів тривалого користування.

Показники по області подано за 2017 рік у порівнянні з попередніми роками. Для можливого співставлення вміщено дані по Україні, за регіонами та областями Карпатського економічного району.

 

Ціна друкованого видання – 171,55 грн

Ціна електронної версії –  148,64 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить підсумки опитування членів домогосподарств щодо самооцінки стану здоров’я, наявності хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям, впливу захворювань на повсякденну працездатність та життєву активність. Наведена інформація щодо рівнів доступності медичної допомоги, можливості придбання ліків і медичного приладдя, а також показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому, дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння серед населення у віці 12 років і старшому.

Показники по області подано в динаміці, починаючи з 2010 року, за регіонами України та економічними районами – за 2018 рік. Наведено  міжнародні зіставлення.

Видання містить методологічні пояснення. Збірник ілюстрований графіками та  діаграмами. 

 

Ціна друкованого видання – 121,36 грн

Ціна електронної версії –  101,97 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Вміщена інформація, яка характеризує житловий фонд області, забезпеченість населення житлом, обладнання його різними видами благоустрою, умови проживання населення, житлове будівництво в області. Інформація наведена у динаміці за 1995–2018 роки.

Статистичні показники наведено по області, в розрізі міст обласного значення та районів, окремі – за регіонами України.

Розрахований на широке коло користувачів.

 

 

 

Ціна друкованого видання –  145,42 грн

Ціна електронної версії – 125,06 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані про демографічні процеси, які відбувалися в області у 2017 році та у попередніх роках, зокрема наведено інформацію щодо народжуваності, смертності та міграції населення, шлюбів, розлучень, а також розрахунків (оцінок) чисельності наявного населення. Дані подано в цілому по області, в розрізі міст обласного значення і районів, окремі показники наведено за регіонами України.

 

 

 

 Ціна друкованого видання – 160,75 грн

 Ціна електронної версії – 140,39 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

У статистичному збірнику наведено дані щодо розрахунків (оцінок) чисельності та статево-вікового складу постійного населення в області, містах обласного значення та районах, міжрегіональні порівняння цих показників на 1 січня 2019 року у порівнянні з попередніми роками. Видання містить дані щодо структури населення за окремими віковими групами за статтю та типом поселень, демографічного навантаження на населення у віці 16–59 років, середнього і медіанного віку населення. Розрахунки (оцінки) чисельності постійного населення здійснено на основі наявних адміністративних даних державної реєстрації народження та смерті та зміни реєстрації місця проживання. В окремий розділ виділено соціально-демографічні показники домогосподарств області за результатами опитування домогосподарств, які приймали участь в обстеженні умов їхнього життя у 2018 році. У розділі «Міжрегіональні порівняння» дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Подано короткий статистичний огляд та наведено методологічні пояснення щодо формування та визначення основних демографічних показників.

 

 Ціна друкованого видання – 180,96 грн

 Ціна електронної версії – 138,90 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо діяльності закладів вищої освіти та наукових установ, які забезпечують організацію освітнього процесу і здобуття вищої та післядипломної освіти в області: мережі закладів вищої освіти, кількості студентів у них, прийому та випуску фахівців, викладацького складу, підготовки наукових кадрів.

Дані наведено на початок 2018/19 навчального року та у порівнянні з попередніми роками, наведено порівняння окремих показників за регіонами України.

 

       Ціна друкованого видання – 136,53 грн

       Ціна електронної версії – 114,41 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить широкий спектр статистичних показників щодо становища  молоді  області, зокрема, інформацію демографічної статистики, кількості народжених, шлюбів та розлучень, статистики освіти щодо кількості осіб, які навчалися у закладах освіти та підготовки наукових кадрів, зайнятості молоді, злочинних проявів серед молоді.

Статистичні показники наведено в цілому по області, в розрізі районів та міст обласного значення у динаміці за 1995–2018 роки. В окремий розділ виділено основні показники за регіонами України.

 

 

 

     Ціна друкованого видання – 123,39 грн

     Ціна електронної версії – 108,33 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Наведено інформацію за підсумками вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності щодо основних показників економічної активності, зайнятості та безробіття населення області (за методологією Міжнародної організації праці) віком 15–70 років у 2018 році.

Окремі розділи  містять показники щодо попиту та пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці, які базуються на адміністративних даних державної служби зайнятості. Для можливого співставлення наведено порівняння показників зайнятості та безробіття з країнами Європейського Союзу, а також основні показники економічної активності населення за регіонами України за 2010–2018 роки.

Видання містить короткий статистичний огляд, методологічні пояснення наведених показників, визначення основних понять та термінів, ілюстроване діаграмами та графіками.

 

     Ціна друкованого видання – 195,85 грн

     Ціна електронної версії – 163,08 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  інформацію щодо зайнятості населення, мобільності робочої сили, кількості зареєстрованих безробітних та кількості вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості, ефективності використання робочого часу та стану укладення колективних договорів.

Інформацію подано за видами економічної та промислової діяльності, по області, в розрізі районів та міст обласного значення, а також за статтю та окремими соціальними групами за 2010–2018рр., окремі показники – з 1980р.

В окремий розділ виділено основні показники за регіонами України.

 

    Ціна друкованого видання – 243,22 грн  

    Ціна електронної версії – 213,48 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

                                                                                                                                    

Містить систему показників-індикаторів, що характеризують рівень життя населення області та окремих його верств у 2018 році  у порівнянні з попередніми роками. Подано основні показники щодо економічної діяльності області, дані демографічної статистики, показники зайнятості та доходів населення, інформацію щодо житлових умов, освітнього рівня населення,  пенсійного забезпечення та соціальної напруги.

Інформацію наведено в цілому по області, в розрізі районів та міст обласного значення, окремі показники – за регіонами України.

 

Ціна друкованого видання188,92 грн

Ціна електронної версії  – 170,86 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  структуровану систему показниеів, які є інформаційним джерелом для забезпечення моніторингу з питань становища жінок і чоловіків а області. Угендерному аспекті подано дані щодо чисельності населення, частки окремих вікових груп у загальній чисельності населення, середньої очікуваної тривалості життя, кількості осіб, які навчаються у закладах освіти, розподілу населення за економічною активністю,  середньомісячної заробітної плати працівників, соціально-деморгафічних характеристик домогосподарств області.

Інформацію подано за 2000–2018рр. в цілому по області, в розрізі міст обласного значення та районів.

В окремий розділ виділено основні показники за регіонами України.

 

Ціна друкованого видання229,57 грн

Ціна електронної версії  – 208,20 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить комплексну інформацію щодо стану будівельної діяльності підприємств і організацій області, зокрема відображено статистичні дані щодо основних показників діяльності будівельних підприємств, фінансових результатів, капітальних та прямих інвестицій у будівництво. Наводиться інформація щодо прийняття в експлуатацію житлових та  нежитлових будівель.

Статистичні показники в цілому по області, в розрізі районів та міст обласного значення наведено за 2005, 2010, 2014–2017рр., окремі показники – за 1995, 2000рр. Подано порівняння за регіонами України.

  

Ціна друкованого видання182,37 грн

Ціна електронної версії  – 156,50 грн

 

Презентаційна версія

 

 Замовити видання

 

Містить дані щодо основних показників діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі (юридичних осіб). Подано інформацію щодо обсягів товарообороту, товарної структури, продажу товарів вітчизняного виробництва, товарних запасів, а також обсягів обороту роздрібної торгівлі.

Статистичні показники наведено у цілому по області, за містами обласного значення та районами. Окремий розділ вміщує показники за регіонами України.

 

 

 

Ціна друкованого видання – 157,04 грн

            Ціна електронної версії  – 128,97 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані, що характеризують стан та тенденції розвитку  субєктів господарювання  у  2017р.  порівняно  з  попередніми  роками.

У виданні висвітлено показники щодо зайнятості, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання, а також оплати праці  та фінансового стану підприємств.

Інформація наведена щодо результатів діяльності підприємств-суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД - 2010), у розрізі районів та міст обласного значення, а також з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства.

Окремі показники наведено за регіонами України.

 

Ціна друкованого видання –239,87 грн

                Ціна електронної версії  – 210,74 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить статистичні показники, що характеризують стан та тенденції розвитку субєктів малого підприємництва у  2017 році  порівняно  з  попередніми  роками. Висвітлено дані щодо зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва, а також оплати праці і фінансового стану малих підприємств. Виокремлено дані по мікропідприємствах.

Інформацію щодо діяльності малих підприємств та фізичних осіб-підприємців наведено за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами. Окремі показники наведено за регіонами України.

 

 

Ціна друкованого видання – 224,74 грн

                Ціна електронної версії  – 195,47 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо інвестиційної та будівельної діяльності підприємств та організацій області. Зокрема, наведено дані щодо обсягів  капітальних інвестицій за напрямами та джерелами фінансування, індексів капітальних інвестицій, основних показників діяльності будівельних підприємств, прийняття в експлуатацію житлових та нежитлових будівель.

Інформацію подано за 2015–2018рр., окремі показники – за 1995р., 2000, 2005, 2010рр., в цілому по області, в розрізі районів та міст обласного  значення, за видами економічної, промислової діяльності, за регіонами України.

 

     Ціна друкованого видання 230,23 грн

     Ціна електронної версії  – 189,93 грн

  

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію, яка характеризує техногенне навантаження на навколишнє  природне середовище області, зокрема, щодо надходження  забруднюючих  речовин в атмосферне повітря, скидання зворотних вод у водні об’єкти, утворення та поводження з відходами, використання водних,  земельних ресурсів; надано основні географічні, кліматичні та екологічні характеристики області; висвітлено інформацію щодо інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища, джерел їхнього фінансування, адміністративних правопорушень у сфері охорони природи та використання природних ресурсів, ведення лісового господарства, наявності мисливських тварин.

Інформація наведена за 2018р. та в динаміці з 1995р. по області, за видами економічної діяльності, в розрізі районів та міст обласного значення. Наведено окремі показники за регіонами  України.

 

   Ціна друкованого видання – 260,73 грн

   Ціна електронної версії  – 217,20 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить основні статистичні показники, що характеризують стан та розвиток промисловості області у 2017 році в порівнянні з попередніми роками.Наведені дані про кількість промислових підприємств, індекси промислової продукції, обсяги і структуру реалізованої промислової продукції, середньооблікову кількість штатних працівників та їхньої середньомісячної заробітної плати, динаміку капітальних інвестицій, інноваційну діяльність підприємств, показники діяльності підприємств промисловості, у т.ч. фінансовий стан, використання енергії, викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

 

 

   Ціна друкованого видання –186,65 грн

   Ціна електронної версії  – 162,26  грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 Містить дані розрахунків обсягів валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010р. в цілому по області та за категоріями господарств, у розрахунку на 100 гектарів сільськогосподарських угідь та на одну особу населення; в розрізі районів та міст обласного значення – у сільськогосподарських підприємствах. Інформацію по області подано з 1990р., в розрізі районів, міст обласного значення та за регіонами України – за 2010р., 2015−2017р.р.

 

 

   Ціна друкованого видання – 133,97 грн

   Ціна електронної версії  – 115,09 грн

 

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства області. Зокрема, наведено інформацію, що характеризує ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, реалізацію та споживання сільськогосподарської продукції, чисельність працюючих, основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств, міжрегіональні порівняння тощо. Інформацію по області та в розрізі районів та міст обласного значення подано за 2005, 2010, 2014–2017рр., окремі показники – за 1990р., 1995р., 2000р., дані за регіонами України наведено за 2017р.

 

   Ціна друкованого видання – 242,81 грн

   Ціна електронної версії  – 208,55 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані щодо кількості сільськогосподарських тварин в цілому по області, за  категоріями господарств, в розрізі районів та міст обласного значення – у підприємствах.

Дані по області подано з 1941р., за районами та містами обласного значення – на 1 січня 2006р., 2011р., 2016–2019рр., за регіонами України – станом  на  1 січня  2019р.

 

                              

             Ціна друкованого видання – 125,24 грн

               Ціна електронної версії – 100,41 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить статистичні матеріали, що характеризують транспортний комплекс і сферу зв’язку області в динаміці за 1995–2018рр. Наведено основні  показники  роботи  і  використання  залізничного,  автомобільного,  авіаційного,  тролейбусного  транспорту  та  всіх  видів зв’язку, наявність  шляхів сполучення.  Інформацію  подано  в  цілому  по області, за містами обласного значення  і  районами, окремі дані – за регіонами України.

 

 

 

         Ціна друкованого видання – 136,59 грн

           Ціна електронної версії – 110,51 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  інформацію  щодо обсягів  експорту (імпорту) товарів і послуг за країнами світу; товарної структури зовнішньої торгівлі;  структури експорту (імпорту)  послуг;  обсягів  експорту  (імпорту)  товарів  і  послуг  за містами обласного  значення та  районами у 2018 році у порівнянні з попередніми роками. Вміщено інформацію щодо прямих інвестицій в цілому та за країнами. Наведено  порівняння  окремих  показників за регіонами  України.

        

        

            Ціна друкованого видання –  186,83 грн

Ціна електронної версії – 153,11 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо обсягів експорту (імпорту) товарів і послуг в розрізі країн світу, товарної структури зовнішньої торгівлі, структури експорту (імпорту) послуг у 2018р. у порівнянні з попередніми роками. Вміщено інформацію щодо прямих інвестицій в цілому та за країнами.

 

 

 

 

   

Ціна друкованого видання –  152,09 грн

Ціна електронної версії – 124,11 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо стану залучення  прямих  інвестицій  в  економіку  області  за  країнами  світу, видами  економічної  діяльності на початок 1996, 2001, 2006, 2011, 2016–2018рр.  та  на  кінець 2018р.  Статистичні показники  наведено в розрізі районів та міст обласного  значення, окремі дані подано в розрізі регіонів України.

 

 

 

     Ціна друкованого видання 167,41 грн

     Ціна електронної версії  – 132,68 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить основні показники, що характеризують стан наукової та інноваційної діяльності в області. Інформація наведена в цілому по області, за районами та містами обласного значення, видами промислової діяльності, галузями наук, типами організацій та секторами діяльності.

Наведено порівняння окремих показників за регіонами України.

 

 

 

 

Ціна друкованого видання – 188,18 грн

Ціна електронної версії – 166,02 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  інформацію  про  основні  макроекономічні  показники  економічної  діяльності  області – валовий  регіональний  продукт,  валову  додану  вартість,  випуск,  проміжне  споживання,  їх  структуру  та  динаміку.  Дані  щодо  обсягів  випуску  та  валової  доданої  вартості  наведені за  видами  економічної  діяльності.  Наведено  дані щодо  обсягів  створеного  у  кожному  регіоні  України  валового  регіонального  продукту  та  валової  доданої  вартості  за  видами  економічної  діяльності.  Вміщено  інформацію  щодо  структури  та  динаміки  валової  доданої  вартості економіки  регіонів.

У  збірнику  наведено  дані щодо обсягів та структури доходів та витрат населення, наявного доходу, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, реального наявного доходу, визначеного з урахуванням цінового фактору, кінцеві споживчі витрати, а також валове нагромадження капіталу домашніх господарств.

 

 Ціна  друкованого  видання – 194,96 грн

 Ціна електронної версії  – 165,37 грн

    

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

 

Наведено  статистичні  показники,  які  характеризують  цінові  процеси  на  споживчому  ринку  області  у  2011–2018  роках.

Видання  містить  інформацію  щодо  індексів  споживчих  цін  на  товари  та  послуги.  Наведено  окремі  дані  стосовно  середніх  споживчих  цін  на  основні  продукти  харчування,  які  мають  значну  частку  у  загальних  споживчих  витратах  домогосподарств.  В  окремі розділи  виділено  інформацію  про  стан  споживчого  ринку  України  та  регіонів,  сусідніх  з  Івано-Франківською  областей,  міжнародні  зіставлення.  Подається  коротка  аналітична  довідка  щодо  цінової  ситуації  на  споживчому  ринку  області  у  2018 році.

Наведено  методологічні  пояснення.  Збірник ілюстрований  графіками  та  діаграмами.

 

 

 

Ціна друкованого видання – 170,52 грн

Ціна електронної версії – 148,39 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 07/10/2019