ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Державної служби статистики України

 30.09.2015 № 236

         

(у  редакції наказу Державної

служби статистики України

вiд 21.08.2017 №216)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Головне управлiння  статистики  в Iвано-Франкiвськiй областi

 

 

1. Головне управлiння статистики в Iвано-Франкiвськiй областi (далi Головне управлiння статистики) є територiальним органом Державної служби статистики України (Держстат), що в межах наданих повноважень здiйснює реалiзацiю державно полiтики у сферi статистики.

 Головне управлiння статистики, що пiдпорядковане Держстату, є юридичною особою публiчного права i складовою частиною єдиної системи органiв державної статистики.

 

2. Головне управлiння статистики у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, указами Президента України й актами Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, наказами й дорученнями Голови Держстату та цим Положенням.

 

3. До складу Головного управлiння статистики входять структурнi пiдроздiли (обласний рiвень), а також вiдокремленi пiдроздiли (районний (мiський) рiвень) вiддiли статистики у районах (мiстах) (далi - вiдокремленi пiдроздiли). У Головному управлiннi статистики можуть утворюватися структурнi пiдроздiли, якi утримуються за рахунок спецiального фонду Державного бюджету.

 

4. Основним завданням Головного управлiння статистики є участь у реалiзацiї державноi полiтики у сферi статистики в регiонi.

 

5. Головне управлiння статистики вiдповiдно до покладених на нього завдань:

1) надає відповідно до своєї компетенції  пропозиції Держстату  щодо формування  державної політики у сфері статистики та забезпечує її реалізацію в регіоні;

2)  бере участь у розробленнi плану державних статистичних спостережень;

3) забезпечує реалізацію довгострокових програм розвитку державної статистики та  щорічних планів державних статистичних спостережень у регіоні;

4) узагальнює практику застосування в регiонi законодавства, що регулює вiдносини у сферi статистики, готує та вносить  Держстату  пропозицii  щодо його вдосконалення;

5) здiйснює збирання та опрацювання статистичної iнформацii щодо масових економiчних, соцiальних, демографiчних, екологiчних явищ i процесiв, якi вiдбуваються в регiонi;

6) забезпечує повноту охоплення респондентiв державних статистичних спостережень;

7)  забезпечує формування iнформацiйної бази для прогнозування й аналiзу тенденцiй i закономiрностей соцiально-економiчного розвитку регiону;

8) забезпечує вiдповiднiсть статистичноi iнформацii критерiям якостi;

9) органiзовує i проводить статистичнi спостереження за соцiально­економiчними та демографiчними процесами, екологiчною ситуацiєю в регiонi шляхом збирання форм державної статистичної звiтностi та проведення спецiально органiзованих статистичних спостережень (переписiв, одноразових облiкiв, опитувань, вибiркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств) тощо);

10) бере участь у розробленнi, вдосконаленнi, впровадженнi та поширеннi науково обrрунтованої статистичної методологiї вiдповiдно до  плану державних статистичних спостережень;

11) забезпечує ведения та використання даних Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацій України i реєстрiв респондентiв статистичних спостережень у регiонi. Надає користувачам  iнформацiю з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України;

12) забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (крім державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації відповідно до плану державних статистичних спостережень;

13) бере участь у здiйсненнi монiторингу звiтного навантаження на респондентів;

14) залучає для використання у статистичних цiлях адмiнiстративнi данi та iншу необхiдну iнформацiю й забезпечує взаємодiю iнформацiйної системи Головного управлiння статистики з iнформацiйними системами мiсцевих орrанiв державної влади й органiв мiсцевого самоврядування, інших юридичних  осiб   шляхом взаємного  обмiну  iнформацiєю;

15)  надає місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну iнформацiю в обсягах, за формами i в строки, визначенi планом державних статистичних спостережень;

16)  бере участь у вивченні потреб користувачiв у статистичнiй iнформацiї;

17) забезпечує рiвний доступ користувачiв до статистичної iнформацiї та методологiї її складання;

18)  забезпечує вiдповiдно до законодавства збереження та захист статистичної iнформацii, дотримання її  конфiденцiйностi;

19) здiйснює за погодженням з Держстатом прикладнi розробки у сферi статистики;

20) забезпечує реалiзацiю єдиних технологiчних пiдходiв до збирання, опрацювання та передачi статистичної  iнформацiї  на базi єдиної методологii та сучасних iнформацiйних технологiй;

21) забезпечує функцiонування iнтегрованої iнформацiйно-аналiтичної системи органiв державної  статистики на регiональному рiвнi;

22) забезпечує функцiонування системи управлiння якiстю в Головному управлінні статистики;

23) бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань, що належать до його компетенцii;

24) здiйснює мiжрегiональнi статистичнi  зiставлення;

25) виконує відповідно до законодавства  функції з управління об’єктами державної власності, що належать йому на правах оперативного управління;

26) забезпечує здійснення соціального діалогу в питаннях  реалізації державної полiтики у сферi  трудових вiдносин, оплати працi,  охорони працi та соцiального захисту;

27) проводить статистичнi спостереження на замовлення, надає послуги та статистичну iнформацiю користувачам на платнiй основi;

28) виконує вiдповiдно до законодавства iншi функцiї, необхiднi для вирiшення покладених на нього завдань.

 

6. Головне управлiння статистики з метою органiзацiї своєї дiяльностi:

   1) забезпечує здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцiї та контроль за їх виконанням у структурних i вiдокремлених пiдроздiлах Головного управлiння статистики;

 2) здiйснює в установленому порядку добiр і розстановку кадрів, органiзовує пiдготовку, перепiдготовку, спецiалiзацiю та підвищення квалiфiкацiї працiвникiв Головного управлiння статистики;

 3) забезпечує ефективне, результативне й цільове використання бюджетних коштiв;

 4) органiзовує планово-фiнансову роботу в Головному управлiннi статистики, здійснює контроль за використанням фiнансових i матерiальних ресурсiв, забезпечує органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку;

 5) органiзовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенцiї Головного управлiння статистики, виявляє й усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

 6) забезпечує в межах повноважень доступ до публiчної iнформацiї, розпорядником якої є Головне управлiння статистики, у встановленому законодавством порядку;

 7) забезпечує у межах своїх повноважень реалiзацiю державної полiтики стосовно захисту iнформацiї з обмеженим доступом;

 8) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобiлiзацiйної пiдготовки, цивiльного захисту та пожежної безпеки;

 9) організовує ведення діловодства та роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

7. Головне управлiння статистики має право:

 1) отримувати безкоштовно (крiм проведення окремих вибiркових обстеженъ фiзичних осiб або сукупностей таких осiб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацiю витрат часу) в установленому Держстатом порядку та строки вiд  ycix респондентiв, на яких поширюється дiя Закону України "Про державну статистику", включаючи мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, банки, громадськi об’єднання, фiзичних осiб-пiдприємцiв та фiзичних осiб, якi пiдлягають статистичним спостереженням, i використовувати первиннi та статистичнi данi, данi бухгалтерського облiку, iншу необхiдну для проведення статистичних спостережень iнформацiю, у тому числi iнформацiю з обмеженим доступом, а також пояснения, що додаються до них;

 2) застосовувати пiд час проведення державних статистичних спостережень щодо фiзичних осiб, якi пiдлягають цим спостереженням, методи опитування з використаниям телефонного, поштового зв’язку, а також безпосереднього вiдвiдування працiвниками органiв державної статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їх житлових i господарських примiщень i будiвель, земельних ділянок тощо;

 3) користуватися вiдповiдними iнформацiйними базами даних державних органiв, державними, у тому числi урядовими, системами зв’язку та комунiкацiй, мережами спецiального зв’язку та iншими технiчними засобами;

 4) використовувати пiд час проведения статистичних спостережень електроннi документи й електронний документообiг iз дотриманням вимог законодавства щодо захисту iнформацiї в iнформацiйних системах;

 5) здiйснювати експертнi оцiнки та розрахунки (дорахунки) окремих статистичних показникiв на основi затвердженої статистичної  методологiї;

 6) вивчати стан первинного облiку та статистичної звiтностi, перевiряти достовiрнiсть первинних i статистичних даних, поданих респондентами, застосовувати при цьому в установленому Держстатом порядку метод безпосереднього вiдвiдувания виробничих, службових та iнших примiщень, ділянок тощо юридичних осiб, їхнiх вiдокремлених пiдроздiлiв, а  також фiзичних осiб-пiдприємцiв;

 7) вимагати від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів  у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначенi строки органи державної статистики· можуть самостiйно вносити зазначенi виправлення з наступним повiдомленням про це  респондентiв;

 8) подавати правоохоронним органам пропозицiї щодо притягнення винних у  порушеннi  вимог Закону України "Про державну статистику" посадових осiб  i  фiзичних  осiб-пiдприємцiв  до  вiдповiдальностi,  передбаченої законами;

 9) складати  у  випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні  правопорушення, розглядати  справи про адміністративні правопорушення, пов’язанi з порушенням порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень, та накладати адмiнiстративнi стягнення;

 10) давати роз’яснення щодо використання або тлумачення статистичної  iнформацiї та методологiї;

 11) проводити конференцiї, семiнари, наради з питань, що належать до його компетенцiї;

 12) залучати тимчасовий персонал вiдповiдно до законодавства для проведення статистичних спостережень;

 13) залучати в установленому порядку спецiалiстiв центральних і мiсцевихорганiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками), вчених, представникiв iнститутiв громадянського суспiльства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенцiї;

 14) за погодженням iз Держстатом, вiдповiдно до законодавства, проводити спiльнi дослiдження, здiйснювати обмiн статистичною iнформацiєю зi статистичними службами iнших держав.

 

8.  Головне управлiння статистики здiйснює свої повноваження як безпосередньо, так i через вiдокремленi пiдроздiли, а також здiйснює контроль за дiяльнiстю останнiх.

 

9.  Головне управлiння статистики пiд час виконання покладених на нього завдань взаемодiє з мiсцевими органами державної влади й органами мiсцевого самоврядування, а також пiдприємствами, установами, органiзацiями.

 

10. Головне управлiння статистики в межах своїх повноважень видає накази організаціно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

 

Акти Головного управлiння статистики можуть бути скасованi Головою Держстату повнiстю чи в окремiй частинi, у тому числi за дорученням Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України, а також Мiнiстром економiчного розвитку i торгiвлi України у разi відмови Голови Держстату скасувати такий акт.

 

11. Головне управлiння статистики очолює начальник, який призначається на посаду за результатами конкурсного вiдбору та звiльняється з посади Головою Держстату за погодженням iз Мiнiстром економiчного розвитку  i  торгiвлi України.

Кандидатура на посаду начальника Головного управлiння статистики погоджується з головою мiсцевої державної адмiнiстрацiї.

Начальником Головного управлiння статистики може бути громадянин України з вищою освiтою ступеня магiстра за спецiальнiстю "Економiка", "Статистика", "Публiчне управлiння та адмiнiстрування" або прирiвняною до них спецiальнiстю та стажем роботи на посадах державної  служби категорiй "Б" чи "В" або досвiдом служби в органах мiсцевого самоврядування, або досвiдом роботи на керiвних посадах пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi не менше двох рокiв.

Начальник Головного управлiння статистики має заступникiв, яких за результатами конкурсного вiдбору призначає на посаду та звiльняє з посади Голова Держстату за   погодженням з  Мiнiстром економiчного   розвитку i  торгiвлi України.

 

12. Начальник Головного управлiння статистики:

   1) здiйснює керiвництво Головним управлiнням статистики, несе персональну вiдповiдалънiсть за органiзацiю та результати його дiяльностi;

2) органiзовує та забезпечує виконання  Головним управлiнням статистики вiдповiдно актiв законодавства, наказiв Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, наказiв та доручень Голови Держстату;

3) здiйснює добiр працiвникiв у Головне управління статистики відповідно до вимог чинного законодавства;

4) органiзовує роботу з пiдготовки, перепідготовки, спецiалiзацiї та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв;

5) призначає на посади та звільняє з посад відповідно до вимог чинного законодавства керівників підрозділів, у тому числі керівників відокремлених підрозділів та інших державних службовців та працівників Головного управління статистики, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх морального та матеріального заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників); 

6)  порушує перед Головою Держстату  питання про присвоєння рангiв державних службовцiв своїм заступникам, а також щодо морального та матерiального заохочення та притягнення їx до вiдповiдальностi;

7)  пiдписує накази Головного управлiння статистики;

8)  розподiляє обов’язки мiж своїми заступниками;

9)  подає Головi Держстату пропозицiї щодо структури, граничної чисельностi працiвникiвта штатного розпису, а також кошторису й лiмiту легкових автомобiлiв Головного управлiння статистики;

10) затверджує положения про структурнi й вiдокремленi пiдроздiли Головного управлiння статистики та пiдроздiли у їx складi, спецiальнi вимоги до осiб, якi претендують на зайняття посад державної служби, а також посадовi iнструкцiї їx працiвникiв;

11) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису Головного управлiння статистики;

12) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.

 

13. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Головного управлiння статистики, обговорення найважливiших напрямiв його діяльності утворюється колегія.

Рiшення колегii реалiзуються шляхом прийняття вiдповiдного наказу Головного управлiння статистики.

Для розгляду наукових рекомендацiй та проведения  фахових консультацiй з основних питань дiяльностi у Головному управлiннi статистики можуть утворюватися iншi постiйнi або тимчасовi консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи.

Рiшення про утворення чи лiквiдацiю колегiї, iнших постiйних або тимчасових консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв, їх кiлькiсний i персональний склад, положення про них затверджуються начальником Головного управлiння статистики.

 

14. Головне управлiння статистики дїє на пiдставi положення, що затверджується Головою Держстату.

 

15. Головне управління статистики утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

 Структуру Головного управління статистики затверджує Голова Держстату за погодженням із Міністром економічного розвитку і торгівлі.

  Чисельність працівників Головного управління статистики затверджує Голова Держстату  в межах граничної чисельності працівників визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держстату.

  Штатний розпис та кошторис Головного управління статистики затверджує Голова Держстату.

 

16.   Головне управлiння статистики утворюється та лiквiдується у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України "Про центральнi органи виконавчої влади".

 

17.   Головне управлiння статистики є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в установах Казначейства, печатку iз  зображенням Державного Герба України i своїм найменуванням.

 

 

Голова Державної служби

статистики України                                                                                              I. Є. Вернер