ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Наказ Державної служби статистики

                                                                                                                                                                                                                                                             30 вересня 2015 р. № 236

                                                                                                                                                                                                                                                             (у редакції наказу Державної служби статистики
                                                                                                                                                                                                                                                             від 14 лютого 2023 р. № 60)

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Головне управління статистики в Івано-Франківській області

 

1. Головне управління статистики в Івано-Франківській області (ГУС в Івано-Франківській області) є територіальним органом Державної служби статистики України (Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.

ГУС в Івано-Франківській області, що підпорядковане Держстату, є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики.

2. ГУС в Івано-Франківській області у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Кабінету Міністрів України, наказами й дорученнями Голови Держстату та цим Положенням.

3. До складу ГУС в Івано-Франківській області входять його структурні підрозділи, які утримуються за рахунок загального фонду державного бюджету. У ГУС в Івано-Франківській області можуть утворюватися структурні підрозділи, які утримуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету.

4. Основним завданням ГУС в Івано-Франківській області є:

1)  участь у реалізації державної політики у сфері статистики в області;

2) збирання, збереження, оброблення, аналіз, захист та поширення офіційної державної статистичної інформації щодо масових явищ і процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, демографічній, екологічній, культурній та інших сферах життя в області;

3) забезпечення актуальності, точності і надійності, узгодженості і порівнянності, доступності і ясності офіційної державної статистичної інформації в області;

4участь у розробленні, вдосконаленні і впровадженні статистичної методології, оприлюдненні метаданих;

5участь у розробленні, запровадженні та вдосконаленні системи статистичних класифікацій,  які використовуються для проведення статистичних спостережень;

6участь у впровадженні новітніх інформаційних технологій у процеси виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації;

7взаємодія інформаційної системи ГУС в Івано-Франківській області з інформаційними системами місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб області шляхом взаємного обміну інформацією;

8) забезпечення принципу статистичної конфіденційності під час виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації в області.

5. ГУС в Івано-Франківській області відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає відповідно до своєї компетенції пропозиції Держстату щодо формування державної політики у сфері статистики та забезпечує її реалізацію в області;

2)   бере участь у розробленні плану державних статистичних спостережень та довгострокової програми розвитку офіційної статистики;

3) забезпечує реалізацію довгострокових програм розвитку офіційної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень в області;

4)   узагальнює практику застосування в області законодавства, що регулює відносини у сфері статистики, використання міжнародних статистичних стандартів та рекомендацій, готує та вносить Держстату пропозиції щодо вдосконалення законодавства та здійснення державної статистичної діяльності;

5) здійснює збирання та оброблення статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної, екологічної, культурної ситуації та ситуації в інших сферах життя, які відбуваються в області;

6)  забезпечує повноту охоплення респондентів державних статистичних спостережень;

7) забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку області;

8здійснює виробництво та поширення офіційної державної статистичної інформації відповідно до основних принципів офіційної статистики, зокрема принципу забезпечення якості, та на основі єдиних стандартів, узгодженої методології, з використанням визначень і статистичних класифікацій;

9) організовує і проводить державні статистичні спостереження за економічною, соціальною, демографічною, екологічною, культурною ситуацією та ситуацією в інших сферах життя в області шляхом збирання форм державної статистичної звітності та проведення спеціально організованих статистичних спостережень (переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств) тощо);

10) бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та оприлюдненні статистичної методології, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних рекомендаціях та світовому досвіді, кращих прикладах статистичної практики, з урахуванням національно-історичних особливостей України;

11забезпечує ведення реєстрів респондентів статистичних спостережень в області, ідентифікацію включених до таких реєстрів суб’єктів. Надає користувачам інформацію з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

12забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (крім статистичних класифікацій) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

13) бере участь у здійсненні моніторингу звітного навантаження на респондентів;

14) залучає для використання у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію й забезпечує взаємодію інформаційної системи ГУС в Івано-Франківській області з інформаційними системами місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією;

15) надає місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування офіційну державну статистичну інформацію в обсягах і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень;

16) бере участь у вивченні потреб користувачів в офіційній державній статистичній інформації;

17) забезпечує рівний доступ користувачів до офіційної державної статистичної інформації;

18) забезпечує відповідно до законодавства та принципу статистичної конфіденційності збереження та захист офіційної державної статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;

19) здійснює за погодженням з Держстатом прикладні розробки у сфері статистики;

20) забезпечує реалізацію вдосконалених технологій збирання, збереження, оброблення, аналізу, захисту даних, необхідних для отримання офіційної державної статистичної інформації;

21) забезпечує функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики на обласному рівні;

22) забезпечує функціонування системи управління якістю в ГУС в Івано- Франківській області;

23) бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до його компетенції;

24) здійснює міжрегіональні статистичні зіставлення;

25) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать йому на правах оперативного управління;

26) забезпечує здійснення соціального діалогу в питаннях реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці та соціального захисту;

27) проводить статистичні спостереження на замовлення, надає послуги та статистичну інформацію користувачам на платній основі;

28) виконує відповідно до законодавства інші функції, необхідні для вирішення покладених на нього завдань.

6. ГУС в Івано-Франківській області з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх виконанням у структурних підрозділах ГУС в Івано-Франківській області;

2) здійснює в установленому порядку добір і розстановку персоналу, організовує підвищення рівня професійної компетенції державних службовців і працівників ГУС в Івано-Франківській області;

3) забезпечує ефективне, результативне й цільове використання бюджетних коштів;

4) організовує планово-фінансову роботу в ГУС в Івано-Франківській області, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку;

5організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції ГУС в Івано-Франківській області, виявляє й усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

6забезпечує в межах повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є ГУС в Івано-Франківській області, у встановленому законодавством порядку;

7забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту конфіденційної та службової інформації;

8забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки, цивільного захисту та пожежної безпеки;

9) організовує ведення діловодства та роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів у порядку, встановленому чинним законодавством.

7. ГУС в Івано-Франківській області має право:

1) отримувати безоплатно (крім проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або їх груп, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу) в установленому Держстатом порядку та строки від усіх респондентів, включаючи місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, юридичні особи незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, зокрема конфіденційну та службову інформацію, а також пояснення, що додаються до них;

2) застосовувати під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, метод безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовими працівниками, які залучаються до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;

 3користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4використовувати під час проведення статистичних спостережень електронні документи й електронний документообіг із дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційних системах;

5здійснювати експертні оцінки та розрахунки (дорахунки) окремих статистичних показників на основі затвердженої статистичної методології;

6вивчати стан первинного обліку та статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних даних, поданих респондентами, при цьому у порядку, встановленому Держстатом, застосовувати щодо респондентів - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також фізичних осіб-підприємців метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо;

7вимагати від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення недостовірних первинних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначений строк ГУС в Івано-Франківській області може самостійно вносити такі виправлення з подальшим повідомленням про це респондентам;

8подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про офіційну статистику" посадових осіб юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законом;

9розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень, та накладати адміністративні стягнення;

10давати роз’яснення щодо використання або тлумачення статистичної інформації та методології;

11проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

12) залучати тимчасовий персонал відповідно до законодавства для проведення статистичних спостережень;

13)  залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

14за погодженням із Держстатом, відповідно до законодавства, проводити спільні дослідження, здійснювати обмін офіційною державною статистичною інформацією зі статистичними службами інших держав відповідно до вимог законодавства України.

8. ГУС в Івано-Франківській області під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

9. ГУС в Івано-Франківській області в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

Акти ГУС в Івано-Франківській області можуть бути скасовані Головою Держстату повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України, а також Міністром Кабінету Міністрів України у разі відмови Голови Держстату скасувати такий акт.

10. ГУС в Івано-Франківській області очолює начальник, який призначається на посаду за результатами конкурсного відбору та звільняється з посади Головою Держстату відповідно до законодавства про державну службу, за погодженням із Міністром Кабінету Міністрів України.

Начальник ГУС в Івано-Франківській області має заступників, яких за результатами конкурсного відбору призначає на посаду та звільняє з посади Голова Держстату відповідно до законодавства про державну службу, за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України.

11. Начальник ГУС в Івано-Франківській області:

1) здійснює керівництво ГУС в Івано-Франківській області, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2) організовує та забезпечує виконання ГУС в Івано-Франківській області відповідно актів законодавства, наказів та доручень Голови Держстату;

3) здійснює добір працівників у ГУС в Івано - Франківській області відповідно до вимог чинного законодавства;

4) організовує роботу з підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації працівників;

5призначає на посади та звільняє з посад відповідно до вимог чинного законодавства державних службовців та працівників ГУС в Івано-Франківській області, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх морального та матеріального заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

6) порушує перед Головою Держстату питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо морального та матеріального заохочення та притягнення їх до відповідальності;

7) підписує накази ГУС в Івано-Франківській області;

8розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

9) подає Голові Держстату пропозиції щодо структури, граничної чисельності працівників та штатного розпису, а також кошторису й ліміту легкових автомобілів ГУС в Івано-Франківській області;

10) затверджує положення про структурні підрозділи ГУС в Івано- Франківській області та підрозділи у їх складі, а також посадові інструкції їх працівників;

11) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису ГУС в Івано-Франківській області;

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ГУС в Івано-Франківській області, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом прийняття відповідного наказу ГУС в Івано-Франківській області.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ГУС в Івано-Франківській області можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються начальником ГУС в Івано-Франківській області.

13ГУС в Івано-Франківській області діє на підставі положення, що затверджується Головою Держстату відповідно до чинного законодавства.

14. ГУС в Івано-Франківській області утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Структуру ГУС в Івано-Франківській області затверджує Голова Держстату за погодженням із Міністром Кабінету Міністрів України.

Чисельність працівників ГУС в Івано-Франківській області затверджує Голова Держстату в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держстату.

Штатний розпис та кошторис ГУС в Івано-Франківській області затверджує Голова Держстату.

15. ГУС в Івано-Франківській області утворюється та ліквідується у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

16. ГУС в Івано-Франківській області є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


 
 

Голова Державної служби

статистики                                                                                                                                  Ігор ВЕРНЕР